top of page

Vores Indsatsområder 

Uddannelse og livschancer

Beskæftigelse

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og
medborgerskab

Data peger på, at for stor en andel af de børn, som bor i afdelingerne, mistrives og har tidlige sociale problemer. Der er høj risiko for, at det kommer til at påvirke deres handlemuligheder og livsbane i ungdomsårene og voksenlivet i en negativ retning og kommer til at stå i vejen for et selvforsørgende liv.

Tilknytning til arbejdsmarkedet er en af de væsentligste faktorer, der driver integration i samfundet af borgere, som har en anden etnisk oprindelse end dansk. Arbejdsmarkedet er en indgang til netværk, dansk sprog, kulturforståelse, anerkendelse, økonomisk og familiært overskud og styrket selvopfattelse m.v. En række data viser, at ledigheden i helhedsplansområdet ligger væsentligt over gennemsnittet i København.

Børn og unge i området er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, og de debuterer som kriminelle i en tidlig alder. Boligområderne er i forskellig grad udfordret af børn og unge, som hænger ud i det offentlige rum. Afdelingernes tilbagemeldinger til de to helhedsplaner i den indledende proces ifm. ny fælles helhedsplan har samstemmende været, at helhedsplanen skal have fokus på kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende aktiviteter.

Social isolation og meget begrænsede netværk har indflydelse på, om man som udsat beboer og familie har adgang til og føler sig som en del af det danske samfund. Omkring en femtedel af den voksne befolkning i Danmark oplever, at de er på kanten af eller udenfor fællesskabet. Sådanne borgere kan være udsatte i forhold til arbejde og uddannelse og samtidig har svært ved at orientere sig i det offentlige system og finde vej til den hjælp og støtte, der findes her. Ydermere kan der i nogle tilfælde være problemer med isolation og social kontrol. Endelig er det beboere, der kæmper med ensomhed og kan være utrygge ved at bevæge sig væk fra deres hjem og boligområde.

bottom of page